REGULAMIN KONKURSU
ŁABĘDZIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO
Reszel

Z inicjatywy Fundacji Wspólny Rozwój organizowany jest konkurs
,,Łabędzie Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej Powiatu Kętrzyńskiego”,
którego uroczystym zakończeniem będzie
Gala Łabędzie Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej Powiatu Kętrzyńskiego.

I. Organizatorzy Gali

Fundacja Wspólny Rozwój, ul. Reymonta 10-11 lok.4, 11-440 Reszel, NIP 525-25038-397,
KRS 0000434321

II. Cele
Myślą przewodnią jest wyróżnienie i promocja tych osób, przedsiębiorstw, organizacji, grup , których działalność i osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych.
Głównym celem Łabędzi jest stworzenie platformy dla społeczności lokalnych, na której organizacje pozarządowe, eksperci, naukowcy, politycy, przedsiębiorcy, inwestorzy polscy i zagraniczni, mieszkańcy miast i wsi – będą mogli wymienić swoje doświadczenia, podzielić się wiedzą, przekazać najnowsze informacje, a przede wszystkim, zintegrować się we wspólnym lobbowaniu na rzecz rozwoju regionów.
Wręczone zostaną statuetki w kilkunastu kategoriach za osiągnięcia w roku poprzednim, które znacząco wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców Małych Ojczyzn oraz przyczyniły się do wzmocnienia roli regionu w województwie, Polsce i zagranicą.

Kategorie:

 • Innowacyjna Szkoła
 • Działalność charytatywna wśród lokalnej społeczności
 • Promotorzy zdrowego stylu życia
 • Inicjatywa Gospodarcza Roku
 • Aktywne Sołectwo
 • Inicjatywa Społeczna Roku
 • Projekt Roku
 • Lokalna atrakcja turystyczna
 • Działalność proekologiczna
 • Z tradycją w działaniu
 • Dynamiczna Organizacja
 • Pracodawca Roku
 • Propagowanie historii regionu
 • Powiatowy Lider Biznesu
 • Inwestycja Roku
 • Firma rodzinna
 • Przedsiębiorstwo Roku

III. Nagrody przyznawane podczas Gali

Podczas Gali zostaną przyznane statuetki oraz certyfikaty z danym tytułem odpowiednim dla kategorii.

IV. Tytuły przyznawane w kategoriach

1. Laureatem danej kategorii mogą zostać firmy, organizacje, przedsiębiorstwa, szkoły, grupy formalne i nieformalne, stowarzyszenia, sołectwa, osoby fizyczne (rolnicy) spełniające kryteria odnoszące się do poszczególnych kategorii, działające na terenie powiatu kętrzyńskiego, które odnoszą sukcesy na rynku, posiadają ciekawą ofertę, wykorzystują nowoczesne technologie oraz metody organizacji pracy, rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań, a prowadzona przez nich działalność jest przyjazna ludziom i środowisku.

2. W Konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, szkoły, organizacje pozarządowe, sołectwa, spółki cywilne lub spółki prawa handlowego), które:

 • mają siedzibę i prowadzą działalność na terenie Powiatu Kętrzyńskiego
 • prowadziły działalność gospodarczą do momentu zgłoszenia się do Gali przez okres co najmniej dwóch lat
 • nie posiadają zaległości wobec organów podatkowych i ZUS
 • przestrzegają prawa- w ciągu ostatnich 5 lat nie były karane sądownie oraz przez organy skarbowe PIP, PIH, Sanepid, IOŚ itp.
 • w kategorii „Pracodawca Roku” przedsiębiorca musi zatrudniać minimum 15 osób przez okres ostatnich dwóch lat

3. Tytuł w każdej kategorii można uzyskać jeden raz w roku.

4. Warunkiem przystąpienia do Gali jest terminowe zgłoszenie dokumentacji konkursowej tj. wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej poprzez stronę WWW.labedzieprzedsiebiorczosci.pl, w wersji PDF,Word lub JPG przesłanej na email. Wniosek winien być podpisany bądź przesłany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika. Dane zawarte w wymienionym dokumencie są tajemnicą, a dostęp do nich posiadają wyłącznie: Kapituła Konkursu.

5. Dokumentację konkursową należy składać w terminie określonym przez organizatorów, ogłoszonym na stronie WWW.labedzieprzedsiebiorczosci.pl

6. Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące informacje:
dane o Uczestniku
oświadczenie
informacje dotyczące prowadzonej przez Uczestnika działalności.

V. Tytuły w kategoriach przyznawane są przez Kapitułę Konkursu

Kapituła Konkursu dokonuje wyboru laureata w każdej z wymienionych kategorii podczas spotkania merytorycznego, najpóźniej na 5 dni przed uroczystą Galą,

Każdy członek Kapituły Konkursu ma prawo głosu i może przyznać punkty każdemu finaliście, może się też wstrzymać od głosowania. Wszystkie punkty przyznane każdemu finaliście z osobna sumuje się, a następnie w oparciu o uzyskaną średnią arytmetyczną ustala się ranking finalistów. Laureatami Konkursu zostają uczestnicy, którzy w rankingu uzyskały najwyższy wynik. W sytuacji, gdy więcej niż dwóch finalistów spełni powyższe kryteria, uzyskując tę samą ilość punktów, odbędzie się dodatkowe głosowanie, według zasad uzgodnionych przez członków Kapituły Konkursu.

Kapituła Konkursu dokonuje oceny wg Karty ocen, przygotowanej dla każdego uczestnika.

VI. Laureaci Konkursu otrzymują:

– Statuetkę oraz certyfikat
– Prawo posługiwania się tytułem przez okres roku do czasu kolejnej GALI ŁABĘDZI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO.

VII. Promocja Zwycięzców
Laureaci oraz wyróżnieni w Konkursie wyrażają zgodę na używanie nazw i znaków graficznych przedsiębiorstw w ramach działań promocyjnych prowadzonych przez organizatorów Konkursu.
Laureaci i wyróżnieni w Konkursie zapraszani będą w miarę możliwości do uczestniczenia w wybranych przedsięwzięciach bądź imprezach o charakterze gospodarczym lub naukowym, organizowanych przez Fundację Wspólny Rozwój.

VIII. Kompetencje Kapituły

1. Do kompetencji Kapituły Konkursu należy:
– sprawowanie nadzoru nad przebiegiem i realizacją kolejnych edycji Konkursu w zgodzie z jego celami i regulaminem,
– wybór laureatów Konkursu,
– promowanie Konkursu na lokalnym rynku,
– ochrona prawna hasła i znaku Konkursu.

2. Fundacja Wspólny Rozwój zaprasza do udziału w pracach Kapituły Konkursu przedstawicieli władz lokalnych, organizacji gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli świata nauki. Skład Kapituły Konkursu może liczyć od 3 do 11 osób.

3. Kadencja Kapituły Konkursu obejmuje jedną edycję konkursu ŁABĘDZIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO.

4. Tryb pracy Kapituły Konkursu:

– wszelkie decyzje Kapituły Konkursu są podejmowanie w formie głosowania
– decyzje podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych w obecności więcej niż połowy członków składu,
– w przypadku braku rozstrzygnięcia głos decydujący należy do Przewodniczącego,
– obrady są protokołowane,
– głosowanie nad wyborem Laureatów Konkursu odbywa się w trybie jawnym, za pomocą specjalnych kart ocen, w obecności więcej niż połowy członków składu,
– członek Kapituły Konkursu może – w przypadku swojej nieobecności podczas posiedzenia,
upoważnić wskazaną przez siebie osobę do zastępstwa; zastępstwo obejmuje pełnię praw
członka Kapituły Konkursu; Przewodniczący Kapituły Konkursu winien otrzymać informację
o zastępstwie przed rozpoczęciem obrad, w formie dogodnej dla członka Kapituły, którego
zastępstwo dotyczy.

IX. Partner Merytoryczny

Do zadań partnera merytorycznego należeć będzie w szczególności:

* współpraca z Kapitułą Konkursu w zakresie doboru odpowiednich kryteriów i zasad oceny wszystkich uczestników Konkursu,

*przeprowadzenie oceny uczestników Konkursu obejmującej: przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej złożonych formularzy zgłoszeniowych; opracowanie rankingu uczestników odrębnego w każdej kategorii;

X. Przebieg Konkursu

Konkurs ŁABĘDZIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO jest ogłaszany przez Fundację Wspólny Rozwój.
W ogłoszeniu konkursu Łabędzie Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej Powiatu Kętrzyńskiego podaje się do wiadomości termin i miejsce składania dokumentacji konkursowej

Partner Merytoryczny maksymalnie w ciągu 21 dni od daty otrzymania dokumentacji z Biura Konkursu, dokonuje oceny uczestników Konkursu.

Kapituła Konkursu dokonuje wyboru laureata w każdej z wymienionych kategorii podczas spotkania merytorycznego, najpóźniej na 5 dni przed uroczystą Galą,

-Tytuły przyznawane w kategoriach zostaną uroczyście wręczane przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu w obecności jej członków, podczas uroczystej Gali Finałowej.

XI. TERMIN
Ostateczny termin składania formularzy pozwalających na udział w Konkursie mija dnia 10 listopada 2017 roku.

XII. Postanowienia Końcowe

– W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych, decyzje podejmuje Kapituła Konkursu.

– Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub zawieszenia prawa do tytułów uzyskanych w przypadku stwierdzenia niegodnego postępowania Laureata.

– Biuro Konkursu oraz wszelkie sprawy organizacyjne prowadzi Fundacja Wspólny Rozwój
( ul. Reymonta 10-11 lok.4, 11-440 Reszel)

– Koszty związane z organizacją kolejnych edycji Konkursu, pokrywane są wspólnie przez Fundację Wspólny Rozwój oraz Partnerów.
– Fundacja Wspólny Rozwój jest wyłącznym właścicielem domeny WWW.labedzieprzedsiebiorczosci.pl , nazwy Łabędzie Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej jak również wszelkich znaków graficznych wyróżniających Konkurs.
– zabronione jest bez wiedzy i zgody Fundacji Wspólny Rozwój uzyskanej na piśmie to używania nazwy i/lub znaków graficznych Konkursu.


REGULAMIN POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII

 • DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA WŚRÓD LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
  Celem konkursu w kategorii ,, Działalność charytatywna wśród lokalnej społeczności” jest propagowanie działań charytatywnych i społecznych podejmowanych na rzecz społeczności powiatowej
  Uczestnicy mogą zostać zgłoszeni do udziału w konkursie w tej kategorii przez: Urzędy Gmin/Miast powiatu kętrzyńskiego lub zgłaszać się sami
 • AKTYWNE SOŁECTWO
  Kandydatury na najaktywniejsze sołectwo mogą zgłaszać następujące podmioty: 15 mieszkańców sołectwa, rady sołeckie, przewodniczący rad gmin i powiatów, wójtowie, starostowie, organizacje pozarządowe (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, parafie, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalne Grupy Działania).
  Każde sołectwo może złożyć tylko jeden wniosek.
  W każdym wniosku należy scharakteryzować sołectwo i opisać jedno, wybrane przedsięwzięcie realizowane od czerwca 2011 do czerwca 2014.
  Komisja konkursowa przy ocenie zgłoszeń będzie kierowała się głównie następującymi kryteriami:
  1) wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej,
  2) zasięg projektu,
  3) materialne rezultaty działalności,
  4) długofalowe oddziaływanie projektu,
  5) finansowanie projektu,
  6) czy istnieje fundusz sołecki,
  7) innowacyjność przedsięwzięcia,
  8) dalsze plany związane z działalnością sołectwa.
 • INNOWACYJNA SZKOŁA
  Kategoria „Najaktywniejsza szkoła” ma na celu promocje szkół w powiecie kętrzyńskim, wyróżnienie ich na tle pozostałych oraz docenienie ich starań.
  Kryterium wyboru jest aktywność szkoły oraz jej poszczególnych uczniów w konkursach, konferencjach, szkoleniach, wycieczkach, spotkaniach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych, przedsięwzięciach, seminariach, wykładach, wymianach, organizowanych przez szkołę oraz tych, w których szkoła bierze aktywny udział, oferta zajęć pozalekcyjnych oraz liczba firm, instytucji, organizacji, z którymi szkoła nawiązała współpracę.
  Zgłoszenia może dokonać Dyrektor szkoły/ upoważniona przez niego osoba lub grupa 30 uczniów z danej szkoły za zgodą Dyrektora.
 • INICJATYWA GOSPODARCZA ROKU
  Celem konkursu w kategorii ,,Inicjatywa Gospodarcza Roku” jest promocja firm i instytucji, które w okresie ostatniego roku szczególnie wyróżniły się poprzez podjęcie jednego z następujących działań
  – podjęcie innowacyjnej działalności na terenie powiatu kętrzyńskiego
  -wdrożenie innowacyjnego produktu/usługi na terenie powiatu kętrzyńskiego.
  W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane na terenie powiatu kętrzyńskiego lub prowadzące działalność na jego terenie (co najmniej od 1 stycznia 2015r.)
  Uczestnicy mogą sami zgłosić swój udział lub zostać zgłoszeni do udziału w konkursie przez: Urzędy Gmin/Miast powiatu kętrzyńskiego i innych działających zrzeszeń przedsiębiorców i stowarzyszeń za zgodą zgłoszonych.
  Kryterium oceny w tej kategorii jest szeroko rozumiana innowacyjność przedsięwzięcia.
 • PRACODAWCA ROKU
  Celem konkursu w kategorii ,,Pracodawca Roku” jest propagowanie działań w zakresie zatrudnienia. Konkurs promuje firmy, które wyróżniają się szczególną dbałością o tworzenie korzystnych warunków zatrudnienia oraz przyczyniają się do rozwoju lokalnego rynku pracy.
  W tej kategorii mogą zostać zgłoszeni pracodawcy spełniający następujące warunki:
  a) zarejestrowani są na terenie powiatu kętrzyńskiego lub prowadzą działalność gospodarczą na jego terenie.
  b) prowadzą działalność gospodarczą co najmniej od 2 lat.
  b) zatrudniają powyżej 15 pracowników.
  Uczestnicy mogą zostać zgłoszeni do udziału w konkursie przez: Urzędy Gmin/Miast powiatu kętrzyńskiego i innych działających zrzeszeń przedsiębiorców i stowarzyszeń za zgodą zgłoszonych a także indywidualnie przez zainteresowanych pracodawców.
  Przedmiotem oceny zgłoszonych ankiet są:
  a)Utrzymywany stan zatrudnienia w tym wzrost zatrudnienia.
  b)Działania podejmowane w celu poprawy warunków pracy
  c)Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz działania podejmowane w celu poprawy warunków socjalnych ( zaplecze socjalne, działania integracyjne, kulturalno rozrywkowe)
  d)Stwarzanie warunków do rozwoju zawodowego pracowników w tym polityka szkoleniowa.
  e)Działania na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy w tym współpraca z PUP w Kętrzynie w zakresie tworzenia miejsc pracy i zatrudnienia osób bezrobotnych.
 • DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA
  Konkurs ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie ekologii, wdrażanie takich rozwiązań w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii.
 • POWIATOWY LIDER BIZNESU
  Celem programu jest wyłonienie i promocja najlepszych firm w powiecie kętrzyńskim. Istotnym aspektem jest także kształtowanie pozytywnego i gospodarczego wizerunku powiatu kętrzyńskiego.
  W programie mogą uczestniczyć wszystkie firmy bez względu na wielkość. Muszą przede wszystkim prowadzić swoją działalność na terenie powiatu kętrzyńskiego, prowadzić działalność minimum dwa lata do chwili zgłoszenia do konkursu oraz nie posiadają zaległości wobec organów podatkowych.
  Sylwetka Laureata:
  – dba o rozwój pracowników i/lub przedsiębiorstwa
  – aktywnie uczestniczy w życiu społeczności
  – dzięki jego zaangażowaniu powiat zmienia się na lepsze pod względem gospodarczym, społecznym lub kulturalnym.
 • PROMOTORZY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
  Kategoria skierowana do Uczestników, którzy w swoim działaniu kierują się wyznacznikami zdrowego stylu życia: dbają o zdrowie i dobre samopoczucie swoje, ale przede wszystkim otoczenia. Dzięki swojej aktywności promują profilaktykę zdrowia oraz aktywny tryb życia. Dokładają starań, aby z ich dobrych praktyk skorzystało jak najwięcej osób.
 • INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU
  W tej kategorii Laureatem zostać może każdy, kto w swojej działalności przyczynia się do szerzenia dobrych praktyk w powiecie poprzez wsparcie, pomoc oraz aktywność na rzecz innych osób, grup, podmiotów. Laureat w swej działalności jest bezinteresowny i nie uzyskuje dochodu z podjętych działań. Ponadto, jego projekt ma wpływ na grupy szczególnie wrażliwe, jak np. osoby starsze, dzieci, młodzież czy osoby chore bądź niepełnosprawne.
 • PROJEKT ROKU
  Jest to innowacyjny projekt, który wyróżnia się na mapie powiatu a nawet województwa. Dzięki niemu poprawia się funkcjonowanie firmy, instytucji czy grupy społecznej. Dotyczy ważnego zagadnienia i wprowadza novum do regionu. Może to być wystawa, nowy produkt w firmie, produkt/usługa zrealizowana w ramach grantów czy dofinansowań.
 • LOKALNA ATRAKCJA TURYSTYCZNA
  Nagrodzone zostanie miejsce, budowla, obiekt czy inna atrakcja dla której do Powiatu chętnie przyjeżdżają turyści a ponadto mieszkańcy okolicznych miast i wsi. Zgłoszone miejsce musi mieścić się na terenie Powiatu i nie może to być zabytek ruchomy, tudzież ruchoma atrakcja na stale niezwiązana z Powiatem.
 • Z TRADYCJĄ W DZIAŁANIU
  Nagrodzony zostanie Uczestnik, który w swoim codziennym działaniu odwołuje się do tradycji regionu lub Polski. Tradycyjną kulturę, sztukę, kuchnię itp. tworzy na terenie Powiatu a korzystają z nich zarówno mieszkańcy województwa, jak i innych regionów Polski czy Europy. Laureatem może zostać osoba, która tradycję wykorzystuje w działaniu na rzecz innych- również komercyjnym.
 • DYNAMICZNA ORGANIZACJA
  Laureatem może zostać organizacja, która aktywnie działa na terenie minimum gminy. Jest zaangażowana lub sama organizuje liczne wydarzenia, bierze udział w wielu projektach, stale rozwija swoje portfolio. Ponadto, od momentu powstania funkcjonuje w Powiecie coraz aktywniej, promując swoją działalność.
 • PROPAGOWANIE HISTORII REGIONU
  Laureatem może być Uczestnik, którego działalność przypomina historię regionu. Jego aktywność musi być ogólnodostępna, najlepiej bezpłatna. Nie może to być jednorazowy projekt. Organizacja musi wykazać się doświadczeniem w realizacji zadań przybliżających historię i kulturę regionu.
 • INWESTYCJA ROKU
  Wyróżnienie w tej kategorii otrzyma inwestycja, która znacząco wpływa na funkcjonowanie mieszkańców Powiatu. Może to być budowla, projekt zarówno samorządowy, jak i prywatnej firmy czy organizacji.
 • FIRMA RODZINNA
  Laureatem zostanie firma założona i kierowana przez rodzinę. Należy w uzasadnieniu opisać, jakie są zależności między właścicielami i pracownikami firmy. Oczywiście, firma może zatrudniać pracowników spoza rodziny, ale jej założycielem i głównymi zarządzającymi muszą być członkowie rodziny.
 • PRZEDSIĘBIORSTWO ROKU
  Statuetka przyznana zostanie firmie, która wyróżniła się na tle innych w danym roku swoją działalnością, szczególnym osiągnięciem czy strategią rozwoju lub innowacyjnym projektem. Firma może być mikro (jednoosobowa działalność gospodarcza), małym lub średnim przedsiębiorstwem.

Fundacja Wspólny Rozwój Kontakt

 

nowe_logo

ul. Reymonta 10-11 lok.4
11-440 Reszel

labedzie@wspolnyrozwoj.pl
telefon 534 757 535

 

W przypadku pytań,

wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

Loading map...

Loading