Misja

Myślą przewodnią jest wyróżnienie i promocja tych osób, przedsiębiorstw, organizacji, grup, których działalność i osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych.

Cel

cel_imgGłównym celem Łabędzi jest stworzenie platformy dla społeczności lokalnych, na której organizacje pozarządowe, eksperci, naukowcy, politycy, przedsiębiorcy, inwestorzy polscy i zagraniczni, mieszkańcy miast i wsi – będą mogli wymienić swoje doświadczenia, podzielić się wiedzą, przekazać najnowsze informacje, a przede wszystkim, zintegrować się we wspólnym lobbowaniu na rzecz rozwoju regionów.

Wręczamy statuetki w kilkunastu kategoriach za osiągnięcia w roku poprzednim, które znacząco wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców Małych Ojczyzn oraz przyczyniły się do wzmocnienia roli regionu w województwie, Polsce i zagranicą.

Kategorie

Statuetki oraz certyfikaty przyznane zostaną w następujących kategoriach:

Celem konkursu w kategorii ,, Działalność charytatywna wśród lokalnej społeczności” jest propagowanie działań charytatywnych i społecznych podejmowanych na rzecz społeczności powiatowej

Uczestnicy mogą zostać zgłoszeni do udziału w konkursie w tej kategorii przez: Urzędy Gmin/Miast powiatu kętrzyńskiego lub zgłaszać się sami

Kandydatury na najaktywniejsze sołectwo mogą zgłaszać następujące podmioty: 15 mieszkańców sołectwa, rady sołeckie, przewodniczący rad gmin i powiatów, wójtowie, starostowie, organizacje pozarządowe (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, parafie, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalne Grupy Działania).

Każde sołectwo może złożyć tylko jeden wniosek.

W każdym wniosku należy scharakteryzować sołectwo i opisać jedno, wybrane przedsięwzięcie realizowane od czerwca 2011 do czerwca 2014.

Komisja konkursowa przy ocenie zgłoszeń będzie kierowała się głównie następującymi kryteriami:

 • wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej,
 • zasięg projektu,
 • materialne rezultaty działalności,
 • długofalowe oddziaływanie projektu,
 • finansowanie projektu,
 • czy istnieje fundusz sołecki,
 • innowacyjność przedsięwzięcia,
 • dalsze plany związane z działalnością sołectwa.

Kategoria „Najaktywniejsza szkoła” ma na celu promocje szkół w powiecie kętrzyńskim, wyróżnienie ich na tle pozostałych oraz docenienie ich starań.

Kryterium wyboru jest aktywność szkoły oraz jej poszczególnych uczniów w konkursach, konferencjach, szkoleniach, wycieczkach, spotkaniach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych, przedsięwzięciach, seminariach, wykładach, wymianach, organizowanych przez szkołę oraz tych, w których szkoła bierze aktywny udział, oferta zajęć pozalekcyjnych oraz liczba firm, instytucji, organizacji, z którymi szkoła nawiązała współpracę.

Zgłoszenia może dokonać Dyrektor szkoły/ upoważniona przez niego osoba lub grupa 30 uczniów z danej szkoły za zgodą Dyrektora.

Celem konkursu w kategorii ,,Inicjatywa Gospodarcza Roku” jest promocja firm i instytucji, które w okresie ostatniego roku szczególnie wyróżniły się poprzez podjęcie jednego z następujących działań

 • podjęcie innowacyjnej działalności na terenie powiatu kętrzyńskiego
 • wdrożenie innowacyjnego produktu/usługi na terenie powiatu kętrzyńskiego.

W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane na terenie powiatu kętrzyńskiego lub prowadzące działalność na jego terenie (co najmniej od 1 stycznia 2015r. )

Uczestnicy mogą sami zgłosić swój udział lub zostać zgłoszeni do udziału w konkursie przez: Urzędy Gmin/Miast powiatu kętrzyńskiego i innych działających zrzeszeń przedsiębiorców i stowarzyszeń za zgodą zgłoszonych.

Kryterium oceny w tej kategorii jest szeroko rozumiana innowacyjność przedsięwzięcia.

Celem konkursu w kategorii ,,Pracodawca Roku” jest propagowanie działań w zakresie zatrudnienia. Konkurs promuje firmy, które wyróżniają się szczególną dbałością o tworzenie korzystnych warunków zatrudnienia oraz przyczyniają się do rozwoju lokalnego rynku pracy.

W tej kategorii mogą zostać zgłoszeni pracodawcy spełniający następujące warunki:

 1. zarejestrowani są na terenie powiatu kętrzyńskiego lub prowadzą działalność gospodarczą na jego terenie.
 2. prowadzą działalność gospodarczą co najmniej od 2 lat.
 3. zatrudniają powyżej 15 pracowników.

Uczestnicy mogą zostać zgłoszeni do udziału w konkursie przez: Urzędy Gmin/Miast powiatu kętrzyńskiego i innych działających zrzeszeń przedsiębiorców i stowarzyszeń za zgodą zgłoszonych a także indywidualnie przez zainteresowanych pracodawców.

Przedmiotem oceny zgłoszonych ankiet są:

 • Utrzymywany stan zatrudnienia w tym wzrost zatrudnienia.
 • Działania podejmowane w celu poprawy warunków pracy
 • Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz działania podejmowane w celu poprawy warunków socjalnych ( zaplecze socjalne, działania integracyjne, kulturalno rozrywkowe)
 • Stwarzanie warunków do rozwoju zawodowego pracowników w tym polityka szkoleniowa.
 • Działania na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy w tym współpraca z PUP w ketrzynie w zakresie tworzenia miejsc pracy i zatrudnienia osób bezrobotnych.

Konkurs ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie ekologii, wdrażanie takich rozwiązań w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii.

Celem programu jest wyłonienie i promocja najlepszych firm w powiecie kętrzyńskim. Istotnym aspektem jest także kształtowanie pozytywnego i gospodarczego wizerunku powiatu kętrzyńskiego.

W programie mogą uczestniczyć wszystkie firmy bez względu na wielkość. Muszą przede wszystkim prowadzić swoją działalność na terenie powiatu kętrzyńskiego, prowadzić działalność minimum dwa lata do chwili zgłoszenia do konkursu oraz nie posiadają zaległości wobec organów podatkowych.

Sylwetka Laureata:

 • dba o rozwój pracowników i/lub przedsiębiorstwa
 • aktywnie uczestniczy w życiu społeczności
 • dzięki jego zaangażowaniu powiat zmienia się na lepsze pod względem gospodarczym, społecznym lub kulturalnym.

Kategoria skierowana do Uczestników, którzy w swoim działaniu kierują się wyznacznikami zdrowego stylu życia: dbają o zdrowie i dobre samopoczucie swoje, ale przede wszystkim otoczenia. Dzięki swojej aktywności promują profilaktykę zdrowia oraz aktywny tryb życia. Dokładają starań, aby z ich dobrych praktyk skorzystało jak najwięcej osób.

W tej kategorii Laureatem zostać może każdy, kto w swojej działalności przyczynia się do szerzenia dobrych praktyk w powiecie poprzez wsparcie, pomoc oraz aktywność na rzecz innych osób, grup, podmiotów. Laureat w swej działalności jest bezinteresowny i nie uzyskuje dochodu z podjętych działań. Ponadto, jego projekt ma wpływ na grupy szczególnie wrażliwe, jak np. osoby starsze, dzieci, młodzież czy osoby chore bądź niepełnosprawne.

Jest to innowacyjny projekt, który wyróżnia się na mapie powiatu a nawet województwa. Dzięki niemu poprawia się funkcjonowanie firmy, instytucji czy grupy społecznej. Dotyczy ważnego zagadnienia i wprowadza novum do regionu. Może to być wystawa, nowy produkt w firmie, produkt/usługa zrealizowana w ramach grantów czy dofinansowań.

Nagrodzone zostanie miejsce, budowla, obiekt czy inna atrakcja dla której do Powiatu chętnie przyjeżdżają turyści a ponadto mieszkańcy okolicznych miast i wsi. Zgłoszone miejsce musi mieścić się na terenie Powiatu i nie może to być zabytek ruchomy, tudzież ruchoma atrakcja na stale niezwiązana z Powiatem.

Nagrodzony zostanie Uczestnik, który w swoim codziennym działaniu odwołuje się do tradycji regionu lub Polski. Tradycyjną kulturę, sztukę, kuchnię itp. tworzy na terenie Powiatu a korzystają z nich zarówno mieszkańcy województwa, jak i innych regionów Polski czy Europy. Laureatem może zostać osoba, która tradycję wykorzystuje w działaniu na rzecz innych- również komercyjnym.

Laureatem może zostać organizacja, która aktywnie działa na terenie minimum gminy. Jest zaangażowana lub sama organizuje liczne wydarzenia, bierze udział w wielu projektach, stale rozwija swoje portfolio. Ponadto, od momentu powstania funkcjonuje w Powiecie coraz aktywniej, promując swoją działalność.

Laureatem może być Uczestnik, którego działalność przypomina historię regionu. Jego aktywność musi być ogólnodostępna, najlepiej bezpłatna. Nie może to być jednorazowy projekt. Organizacja musi wykazać się doświadczeniem w realizacji zadań przybliżających historię i kulturę regionu.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzyma inwestycja, która znacząco wpływa na funkcjonowanie mieszkańców Powiatu. Może to być budowla, projekt zarówno samorządowy, jak i prywatnej firmy czy organizacji.

Laureatem zostanie firma założona i kierowana przez rodzinę. Należy w uzasadnieniu opisać, jakie są zależności między właścicielami i pracownikami firmy. Oczywiście, firma może zatrudniać pracowników spoza rodziny, ale jej założycielem i głównymi zarządzającymi muszą być członkowie rodziny.

Statuetka przyznana zostanie firmie, która wyróżniła się na tle innych w danym roku swoją działalnością, szczególnym osiągnięciem czy strategią rozwoju lub innowacyjnym projektem. Firma może być mikro (jednoosobowa działalność gospodarcza), małym lub średnim przedsiębiorstwem.

Organizator

nowe_logoMyślą przewodnią działalności Fundacji Wspólny Rozwój jest hasło: ,,zmieńmy teraźniejszość, bo przyszłość zaczyna się już dziś”. Organizacja konsekwentnie działa na polu pozyskiwania środków unijnych,wspierania przedsiębiorczości oraz aktywności społecznych, zarówno na poziomie lokalnym, jak również  regionalnym i ogólnopolskim.
Główny cel, jaki postawiła sobie Fundacja to bycie liderem na regionalnym rynku w zakresie aktywizacji lokalnych społeczności z różnych grup wiekowych oraz zawodowych.

Tylko wspólne działania prowadzą do rozwoju regionów!


Partnerzy

Partnerzy, którzy obdarzyli nas zaufaniem:

Patronat Honorowy

Partner Medialny

 Formularz zgłoszeniowyWarunki udziału Kontakt

 

nowe_logo

ul. Reymonta 10-11 lok.4
11-440 Reszel

labedzie@wspolnyrozwoj.pl
telefon 534 757 535

 

W przypadku pytań,

wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

Loading map...

Loading